دولت ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی و حرفه‌ای سینماگران را مورد توجه جدی قرار دهد

درحال بارگذاري ....